Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Kami Ranty dostępny pod adresem internetowym kamiranty.com, prowadzony jest przez Tomasza Niegodajew prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ŚLUSARSTWO PRODUKCYJNE WYROBY Z TWORZYW TOMASZ NIEGODAJEW, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7711864106, REGON 590545739.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŚLUSARSTWO PRODUKCYJNE WYROBY Z TWORZYW TOMASZ NIEGODAJEW, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7711864106, REGON 590545739.

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu lub podejmujący działania zmierzające do nabycia Produktów.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający w domenie kamiranty.com.

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Czynszowa, nr 15, 97-300, Piotrków Trybunalski.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: ranty.foremki@gmail.com

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 659 609 859, +48 530 912 014

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. .

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian dotyczących asortymentu Sklepu w szczególności w zakresie cen Produktów, wprowadzania do oferty Sklepu nowych Produktów i wycofywanie z oferty Sklepu Produktów. Przedmiotowe postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania do Produktów zamówionych przez Klienta przed chwilą dokonania bieżących zmian przez Sprzedawcę.

 4. Ceny Produktów w Sklepie są cenami podanymi w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail oraz hasło.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail (będącego jednocześnie loginem) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

 2. Zalogować się lub stworzyć nowe konto z pomocą Formularza rejestracji.

 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia z jednoczesną rejestracją - wypełnić Formularz rejestracji oraz Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta, hasła oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W przypadku gdy dane Klienta do faktury różnią się od danych wskazanych jako adres dostawy, Klient ma możliwość ich modyfikacji poprzez odznaczenie checkboxa „Użyj tego adresu także do faktury” i kliknięcia przycisku „Dalej”.

 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia poprzez zalogowanie się do konta Klienta – wybrać dane Klienta, a w przypadku gdy dane Klienta do faktury różnią się od danych wskazanych jako adres dostawy, Klient ma możliwość ich modyfikacji poprzez kliknięcie przycisku „Wybierz inny adres do faktury”.

 5. Wybrać sposób dostawy.

 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 7. kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Przesyłka kurierska.

  2. Przesyłka kurierska pobraniowa.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (rachunek bankowy, konto PayPal).

  2. Płatność przy odbiorze – możliwa w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej pobraniowej.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownych wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, które zawierają oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższych wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. Płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie {liczba dni} dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane. Termin ten może zostać wydłużony, w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.

  2. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybranego przez Klienta podczas składania Zamówienia.

§ 10

Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z zamówionymi Produktami do Klienta. Status realizacji zamówienia widoczny jest po zalogowaniu na Konto Klienta, o zmianie statusów Klient powiadamiany jest również poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail. Modyfikacje mogą dotyczyć: rezygnacji z całości Zamówienia lub jego części, danych telefonicznych, adresu dostawy, danych do faktury. W przypadku rezygnacji z Zamówienia lub jego części oraz gdy Klient wybrał jako sposób zapłaty przelew bankowy, zwrot należności za anulowane Zamówienie lub jego części nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni na rachunek bankowy z którego dokonywana była płatność.

 2. Zmian w Zamówieniu można dokonywać poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą lub wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy, dane kontaktowe podano w § 3 niniejszego Regulaminu.

 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania modyfikacji na adres e-mail podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. W związku z powyższym Sprzedawca nie będzie dokonywał odbioru przesyłek za pobraniem, zawierających odsyłane Produkty, przesyłanych na adres Sprzedawcy.

  7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 12

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Półprodukty i Produkty zaopatrzeniowe.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do dochodzenia swoich praw w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, żądanie Klienta w związku z wadą towaru oraz dołączyć czytelną fotografię ukazującą wadę Produktu.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. W ramach procedury reklamacyjnej Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi dopiero wówczas, gdy Produkt zostanie zwrócony przez Klienta do Sprzedawcy oraz po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę otrzymanego Produktu z okolicznościami wskazanymi przez Klienta w reklamacji.

 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad o zbliżonych cechach lub jeśli to możliwe wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany lub usunięcia wady Produktu Sprzedawca może zaproponować obniżenie ceny reklamowanego Produktu, a jeśli Klient nie wyrazi zgody na podaną wyżej propozycję, Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej.

 9. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane w Sklepie internetowym Produkty. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja producenta, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie, a roszczenia z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do producenta Produktu.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Prawa autorskie

Materiały umieszczone w sklepie internetowym kamiranty.com objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie w celach zarobkowych plików graficznych zamieszczonych na Stronie kamiranty.com bez pisemnej zgody właściciela, w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

§ 15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail podanego w § 3 niniejszego Regulaminu.

 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celach wskazanych w Polityce Prywatności Sprzedawcy.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

 6. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym.

 7. Klient posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 8. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.

 9. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z powodu ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i warunków dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie komunikatu na stronie Sklepu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy Regulamin.

 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.